Tika apkopoti piecu ārstu viedokļi, kas nozīmē baltā āmuļa preparātus gandrīz visos onkoloģiskajos gadījumos. Šie ārsti ir ģimenes ārsti, homeopāti, kā arī studējuši antroposofisko medicīnu. Divi no tiem strādā pastāvīgi ar onkoloģiskajiem pacientiem. Savā praksē minētie ārsti ir ārstējuši visdažādākās lokalizācijas audzējus: krūts, olnīcu, dzemdes, dzemdes kakla, prostatas urīnpūšļa, aizkuņģa dziedzera, kuņģa, plaušu, galvas, mēles, balsenes, kaulu, melanomas un vienā gadījumā sirds audzēju. Viens ārsts praksē lieto preparātu Helixor, pārējie četri- preparātu Iscador. Ārsti preparātus, to dažādās modifikācijas un devas izvēlas respektējot ražotāju ieteiktās shēmas un rekomendācijas, kas aprakstītas literatūras aprakstā. Šie ārsti, kas papildinājuši zināšanas antroposofiskajā medicīnā, uzrāda virkni pozitīvo terapeitisko efektu- dzīvildzes pagarināšanos, arī vēlīnās audzēja stadijās, audzēju remisiju, metastāžu un recidīvu riska samazināšanos, imunoloģisko rādītāju uzlabošanos (ja veiktas imunoloģiskās analīzes), dzīves kvalitātes uzlabošanos, iespējamo audzēja sāpju mazināšanos, pacienta psiho-emocionālā stāvokļa uzlabošanos. Kā iespējamās problēmas baltā āmuļa preparātu ierobežotai lietošanai viņi saskata informācijas trūkumu, ārstu, kas pārstāv konvencionālās ārstēšanas metodes un antroposofisko ārstu sadarbības trūkumu. Bez tam pacientam netiek piedāvātas izvēles iespējas attiecībā uz konvencionālo, komplementāro medicīnu vai abu virzienu apvienojumu. Pacients netiek iesaistīts lēmumu pieņemšanā, līdz ar to pacients aktīvi nepiedalās cīņā ar vēzi, jebkurai terapijai ļoti svarīga ir pacienta vēlme izveseļoties un līdzestība, bez tās pacients gatavs pārtraukt āmuļa terapiju injekcijas lokālās reakcijas un iespējamo āmuļa izraisītās reakcijas, kas līdzīgi saaukstēšanās simptomiem dēļ. Daudzi pacienti nav informēti un līdz ar to paši šaubās par baltā āmuļa preparātu papildterapijas lietderīgumu. Baltā āmuļa terapijas izmaksas pilnībā sedz pacients atšķirībā no konvencionālajām ārstēšanas metodēm, kuras apmaksā valsts. Antroposofiskie ārsti bez baltā āmuļa preparātiem nozīmē onkoloģiskiem pacientiem arī ritmisko ierīvēšanu, sarunu terapiju, mūzikas un mākslas terapiju, eiritmiju un arī citas antroposofās zāles, kas dod vispārspēcinošu iedarbību organismam kopumā, gan arī slimības skartajam orgānam.

Tika aptaujāti trīs ārsti onkologi- ķīmijterapeiti, četri ārsti radiologi- terapeiti un divi ārsti imunologi, kas visi pārstāv konvencionālo medicīnu. Aptaujātie ārsti norādīja, ka āmuļa preparātus lietojuši savā praksē reti vai dažos gadījumos, tikai viens ārsts norādīja, ka lietojis samērā bieži. Pārsvarā ārstiem ir pieredze ar preparātu Helixor, dažiem arī ar preparātu Iscador. Baltā āmuļa terapijas ierobežotā lietošana saistāma ar to, ka šie preparāti nav akceptēti vadlīnijās, klīnikas priekšrakstos un protokolos. Viens no ārstiem kā šķērsli minēja to, ka klīnikā nav specializētas nodaļas, kurā tiktu ārstēti pacienti, kas būtu izvēlējušies āmuļa terapiju. Būtībā pacientam nav iespējas izvelēties, ja viņš atsakās no konvencionālās terapijas, tad viņš nevar šeit- specializētā klīnikā saņemt citu terapiju. Pašlaik Latvijā reģistrētās zāles Helixor ir piereģistrētas kā ļaundabīgu slimību papildterapijas līdzeklis. Tas arī neveicina šī preparāta plašāku lietošanu. Tā kā āmuļa terapija tiek pielietota Eiropā, tad nevajadzētu būt šķēršļiem to lietot arī Latvijā. Viena ārste norādīja, ka attiecībā uz dzīves kvalitātes uzlabošanos viņas novērojumi bija sekojoši, ka tā uzlabojās, palielinot āmuļa preparāta devas, pacients meklēja emocionālo piepildījumu, palielinājās pacienta iniciatīva. Viena ārste uzsvēra to, ka praktiski visi onkoloģiskie pacienti nāk no emocionāli smagas vides, tādēļ ārstēšanas metodes, kas uzlabo pacienta emocionālo stāvokli ir būtiskas cīņā ar audzēju. 13.tabulā iekļautie āmuļa terapijas novērotie efekti konvencionālās medicīnas ārstu un antropozofisko ārstu praksē ir bijuši atšķirīgi.

13. tabula

Aptaujāto ārstu viedokļi par baltā āmuļa preparātu izraisītajiem efektiem

Āmuļa terapijas efektiKonvencionālās medicīnas ārstu skaits (9)Antroposofisko ārstu skaits (5)
gab%gab%
Dzīvildze00240
Audzēja remisija222240
Recidīvu riska samazināšanās444360
Metastāžu riska samazināšanās222480
Imunoloģisko rādītāju uzlabošanās111240
Dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanās667480
Depresijas un baiļu mazināšanās556240
Darbaspēju uzlabošanās556360
Apetītes, svara pieaugums4; 1- nebija izteiktas kaheksijas44480
Miega kvalitātes uzlabošanās556360
Audzēja sāpju mazināšanās001; 1-daļēji20
Konvencionālās terapijas izraisīto blakņu mazināšanās222240

Atšķirīgie dati skaidrojami ar to, ka konvencionālo medicīnu pārstāvošie ārsti mazāk praksē lietojuši āmuļa preparātus, tādēļ nav iespējams vērtēt tādus parametrus kā dzīvildze, audzēja remisija. Kaut arī atsevišķi ārsti min piemērus, kad vēlīnu stadiju gadījumos, kad konvencionālās metodes nav tikušas lietotas, āmuļa terapija ir uzrādījusi neticamus rezultātus. Vienā gadījumā paciente ar ļoti vājām prognozēm nodzīvojusi trīs gadus, par tālāko dzīvildzi ārstei datu nebija. Otrā gadījumā audzēja 4.stadijas pacients, kura dzīvildzes izredzes bija ļoti vājas, nodzīvoja septiņus mēnešus, piekam pilnvērtīgi, jo dzīves kvalitātes rādītāji ļoti uzlabojās āmuļa terapijas ietekmē.

3. attēlā redzams, ka visi pētījumā iesaistītie ārsti novērojuši pozitīvus āmuļa terapijas efektus, kas ir motivējoši pielietot preparātus praksē. Konvencionālās terapijas pārstāvji mazāk  uzrādījuši pozitīvos ieguvumus nekā antroposofiskie ārsti. Depresijas un baiļu mazināšanos konvencionālie ārsti novērojuši vairāk nekā antroposofie. Šis rādītājs var būt arī saistīts ar pacienta apziņu, ka ir vēl viena iespēja vēlīnajā stadijā. Antroposofiskie ārsti uzsvēra, ka āmuļa terapijas ieguvumi būtu lielāki, ja pacienti atnāktu agrākās audzēja stadijās. Viena ārste sacīja, ka vislabāk āmuļa terapija padodas tiem pacientiem, no kuriem konvencionālā medicīna atteikusies, jo viņa uzskata, ka konvencionālās ārstēšanas shēmas pārāk graujoši iedarbojas uz organismu. Tādēļ organismam tiek samazināta spēja cīnīties pret audzēju.

Kritēriji, pēc kādiem konvencionālie ārsti izvēlas āmuļa terapiju ir vēlīnas stadijas, kad konvencionālo metožu pielietojums nav iespējams vai lietderīgs. Kritēriji, pēc kādiem antroposofiskie ārsti izvēlas āmuļa terapiju ir pārliecība par tās efektivitāti.

Faktoru kopumu, kas ierobežo baltā āmuļa terapijas lietošanu raksturo 14.tabula.

14. tabula

Aptaujāto ārstu viedokļi par baltā āmuļa preparātu lietošanu ierobežojošiem faktoriem

Āmuļa terapiju ierobežojošie faktoriKonvencionālās medicīnas ārstu skaits (9)Antroposofo ārstu skaits (5)
gab%gab%
Informācijas trūkums333240
Šaubas par papildterapijas lietderīgumu00120
Vadlīniju trūkums22200
Neticība āmuļa terapijai111240
Medikamenta izmaksas778240
Valsts kompensācijas trūkums778480
Pacienta līdzestības un uzticības trūkums333480

Ierobežojošie faktori āmuļa terapijas lietošanai abās ārstu grupās tiek minēti atšķirīgi. Tomēr jāatzīst, ka pamatā tie ir valsts kompensācijas trūkums šai metodei. Savukārt, antroposofiskie ārsti lielā mērā kā problēmu uzsvēra pacienta līdzestības un uzticības trūkumu, kas lielā mērā saistāms ar dažādo speciālistu nostāju.

Viena antroposofiskā ārste attiecībā uz medikamenta izmaksām un iespējamo valsts kompensāciju norādīja, ka āmuļa terapija ir salīdzinoši lēta attiecībā pret ķīmijterapiju. Cita antroposofiskā ārste norādīja, ka āmuļa terapija var būt variabla, lai palielinātu izmaksu efektivitāti. Terapijas sākumā nepieciešamas trīs injekcijas nedēļā, vēlāk tās var tikt ievadītas vienu reizi nedēļā, bez tam ar laiku pagarinās pauzes starp kursiem.

Viena ārste radioloģe-terapeite norādīja, ka informācija ir pieejama pietiekoši. Ārsts-ķīmijterapeits kā āmuļa terapiju ierobežojošos faktorus norādīja ārstu lielo noslodzi un laika trūkumu. Āmuļa terapija prasa lielu iedziļināšanos, pacienta motivēšanu, pārrunas ar pacientu, lai izvērtētu viņa emocionālo stāvokli un terapijas ieguvumus. Monitorēšanai nepieciešams papildus personāls. Juridiski pacients nevar pašlaik arī atteikties no konvencionālās terapijas un izvēlēties āmuļa terapiju, tad pacientam jāatsakās no ārstēšanas vispār.