Literatūras apskatā apkopotais teorētiskais materiāls atlasīts elektroniskajā vidē datu bāzēs Cochrane Library un PubMed. Izmantotie atslēgvārdi ir Viscum album; Mistletoe; Iscador; Helixor; Viscum album cancer; breast cancer; gynaecological cancer; Viscum album melanoma; Mistletoe, adjuvant therapy, cohort study, efficacy, safety; Mistletoe, comparative,cohort study, efficacy, safety, survival. Tika izmantotas grāmatas par balto āmuli, antroposofo medicīnu, audzēju imonoloģiju, rokasgrāmatas par preparātiem Iscador un Helixor, Helixor zāļu apraksts, kur aprakstītas preparātu ražošanas tehnoloģija, audzēju ārstēšanas taktika un shēmas, āmuļa aktīvo vielu pretaudzēju un imunoloģiskie darbības mehānismi. Tika izmantoti izdevumi ArzneimForschDrugRes un European Journal of Medical Research. Literatūras apskatā izmantotie materiāli tika atlasīti ar mērķi raksturot augu, tā ekstrakta aktīvo vielu pretaudzēju un imunoloģisko iedarbību, dažādu āmuļa preparātu izvēles kritērijus, klīniskos pētījumus- randomizētos, nerandomizētos, kohortu pētījumus, kas uzrāda baltā āmuļa ekstrakta pielietošanas lietderīgumu onkoloģijā.

Pētījums ir kvalitatīvs pēc pielietotās metodoloģijas. Kvalitatīvā metode tika pielietota, jo pētījuma iesaistīti maz ārsti. Tas saistīts ar to, ka āmuļa terapija tiek lietota maz. Tika apkopoti un salīdzināti konvencionālo terapiju pārstāvošu ārstu: onkologu-ķīmijterapeitu, radiologu-terapeitu, imunologu un homeopātu-antroposofo ārstu( arī ģimenes ārstu) pieredze baltā āmuļa preparātu lietošanā un šo preparātu izvēles kritēriji. Tas tika veikts ar anketas un intervijas palīdzību. Ietvertie jautājumi bija baltā āmuļa izvēles kritēriji, ārsta novērojumi par dzīvildzi, audzēja uzvedību, dzīves kvalitātes rādītāju izmaiņām- gan no slimības simptomātikas mazināšanās, gan konvencionālās terapijas izraisīto blakņu mazināšanās skatupunkta; ārstu ieteikumi, rekomendācijas, šķēršļi āmuļa preparātu lietošanai. Iegūtie dati tika apkopoti tabulā un, pamatojoties uz tiem, tika izdarīti secinājumi un izveidots iespējamo tālāko uzdevumu plāns, kura mērķis būs radīt labvēlīgākus apstākļus baltā āmuļa preparātu plašākai lietošanai onkoloģisko slimnieku ārstēšanā.