Attiecībā uz baltā āmuļa ekstraktu ietekmi uz dzīves kvalitātes rādītājiem vēža pacientiem apskata autori identificējuši 26 randomizētus kontrolētus pētījumus un 10 nerandomizētus, kuros pētīti baltā āmuļa ekstraktu efekti uz dzīves kvalitātes rādītājiem audzēju gadījumos. 26 pētījumos tika vērtēti pacientu ziņojumi par dzīves kvalitātes rādītājiem. Anketas bija labi izstrādātas. Puse no pētījumiem bija veikta, apvienojot baltā āmuļa ekstrakta lietošanu ar ķīmijterapiju, staru terapiju vai ķirurģisku iejaukšanos. Atsevišķi pētījumi bija labi dizainēti, citi- vairāk vai mazāk metodoloģiski vāji. No 26 randomizētiem pētījumiem 22 uzrādīja dzīves kvalitātes rādītāju uzlabojumus, 3 neuzrādīja izmaiņas, 1- nesniedza nekādus rezultātus. Visi nerandomizētie pētījumi uzrādīja dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanos. Augstas metodoloģiskās kvalitātes pētījumi apliecināja ieguvumus, viens neuzrādīja atšķirības. Uzlabojumi attiecināmi uz nogurumu, miegu, izsīkumu, enerģiju, nelabumu, vemšanu, apetīti, depresiju, nemieru, darba spējām, vispārējo emocionālo un funkcionālo labsajūtu, mazāk uz sāpēm, diareju, konvencionālās ārstēšanas blaknēm. Āmuļa terapija tika labi panesta. Kopumā baltā āmuļa preparāti labi varētu tikt lietoti dzīves kvalitātes rādītāju uzlabošanai, ķīmijterapijas un staru terapijas izraisīto blakņu novēršanai. Turpmāk būtu lietderīgi pētīt āmuļa ekstraktu ietekmi uz nogurumu [61].

Prospektīvs randomizēts pētījums Robert-Janker klīnikā Bonnā 1985. gadā pētīja preparāta Helixor terapijas ietekmi uz agresīvas ķīmijterapijas un staru terapijas izraisīto toksicitāti. 68 pacienti tika sadalīti preparāta Helixor un kontroles grupā. Helixor grupa saņēma ritmiski atkārtotas devas: divas dienas 100mg, divas dienas 150mg, divas dienas 200mg, viena diena pārtraukums. Dokumentēti sekojoši rādītāji: nelabums, Krnovski indekss, audzēja izraisītas sāpes, laboratoriskie testi trīs reizes nedēļā (leikocīti, kreatinīns), vienu reizi nedēļā (hemoglobīns, glutamīn-oksol transamināze, glutamīn-piruvattransamināze, urīnskābe, nātrija, kālija, kalcija līmenis). Helixor grupā vemšana samazinājās, audzēja izraisītās sāpes samazinājās ievērojamāk. Pilnīga audzēja remisija preparāta Helixor un kontroles grupā 4+2 pacienti, daļēja remisija 11+10 pacienti, bez izmaiņām 7+7 pacienti, progresēja 1+1 pacients. Kaulu smadzeņu supresija neatšķīrās abās grupās. Baltā āmuļa terapija uzrādīja ieguvumus ķīmijterapijas un staru terapijas izraisītās toksicitātes (nelabums, vemšana, Karnovski indekss, leikocītu skaita pazemināšanās) samazināšanā [24].