Ir ļoti būtiski vecākiem apzināties iespējas, kā varat noskaidrot bērna nepareizas stājas gadījumus, fiziskās sagatavotības līmeni pirms gatavošanās sportam, u.tml., tādēļ, lai noskaidrotu šo jautājumu, intervējām Sporta medicīnas valsts aģentūras direktori Ilgu Sarmīti Priedīti.

Sporta medicīnas valsts aģentūra (SMVA) ir veselības ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde. Veselības ministrs iestādes pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību. Iestādes mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (arī sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumus, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai ieviestu Eiropas Padomes 1989. gada 16. novembra Antidopinga konvencijas Nr. 135 noteikumus. Sporta medicīnas pirmsākumi ir atrodami pirms otrā Pasaules kara, tomēr kā pastāvīgi darbojošās institūcija tā ir kopš 1950.gada, laika gaitā mainot savus nosaukumus un 2004.gadā pārtopot par Sporta medicīnas valsts aģentūru.

Veselība tiek definēta kā fiziskā, garīgā un sociālā labklājība, nevis stāvoklis bez slimībām un traumām. Sporta medicīnas definīcija atklāj, ka tā aptver ne tikai sportistu veselības stāvokļa novērtēšanu, ārstēšanu un profilaktiskos pasākumus, optimālu fizisko slodžu ieteikumus, bet arīdzan visu pārējo iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpi.

Kā min SMVA direktore Ilga Sarmīte Priedīte, iestādē tiek pielietota arī EUROFIT metode fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbaspēju novērtēšanai, kas sevī ietver svara, auguma garuma, ādas tauku kroku mērījumus, līdzsvara, roku kustības ātruma, lokanības, eksplozīvā spēka, plecu joslas muskulatūras spēka, ķermeņa spēka, kardiorespiratoro spēju un citu fizisko un funkcionālo īpašību noteikšanu un novērtēšanu, kā rezultātā tiek secināts, vai konkrētai personai ir fiziskās sagatavotības līmenis ir: augsts; virs vidējā; vidējs; zem vidējā; zems. Rezultātā katram tiek doti individuāli ieteikumi fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšanai un pareizas stājas veidošanai saistībā ar speciāliem un vispārattīstošiem vingrinājumiem. Fiziskai slodzei jābūt atbilstošai katra veselībai, fiziskajām un funkcionālajām spējām.

SMVA direktore Ilga Sarmīte Priedīte atzīmē, ka pirms mācību uzsākšanas un sporta stundu atsākšanās būtu jānovērtē katra bērna veselības stāvoklis un stāja, ļoti būtiski skolās ir nodrošināt kvalitatīvu, katram bērnam atbilstošu fizisko slodzi un fiziskās aktivitātes veidu. Ja viens bērns vasaras brīvlaiku ir pavadījis mājās – pie datora, TV, utt., savukārt cits bērns – vasaras sporta nometnēs, regulāri braukājot ar divriteni, peldoties, u.tml., visiem bērniem nebūs pa spēkam izpildīt vienādas intensitātes sporta aktivitātes stundās. Kā svarīgi ieteikumi skolām attiecībā uz fiziskajām aktivitātēm ir:

 1. individuāla pieeja katram skolēnam sporta stundās, balstoties uz katra veselību un fiziskās sagatavotības līmeni;
 2. sporta aktivitātes vismaz 3 reizes nedēļā;
 3. koriģējošo vingrošanas elementu pielietošana sporta stundās un sporta nodarbībās ārpus skolas;
 4. ārpusskolas fizisko aktivitāšu veicināšana.

Sporta stundām vispārizglītojošās skolās bērnus atkarībā no veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības iedala vienā no trim grupām:

Medicīniskā grupa: Pamata

 • veseli;
 • ar nelielām veselības novirzēm;
 • pietiekami fiziski sagatavoti

Obligātais nodarbību veids: Nodarbības pilnā apjomā pēc skolas programmām

Papildus ieteiktais nodarbību veids: Sporta nodarbības sporta skolās, sporta klubos, sekcijās

Medicīniskā grupa: Sagatavošanas

 • ar nelielām veselības novirzēm;
 • bez pietiekošas fiziskās sagatavotības

Obligātais nodarbību veids: Pakāpeniska vingrinājumu apguve, pakāpeniska fiziskās sagatavotības līmeņa paaugstināšana

Papildus ieteiktais nodarbību veids: Papildus nodarbības, treniņi

Medicīniskā grupa: Speciālā

 • ievērojamas novirzes veselībā, pastāvīga vai īslaicīga rakstura

Obligātais nodarbību veids: Fiziskās nodarbības pēc speciālas programmas un ar diferenciālu pieeju

Papildus ieteiktais nodarbību veids: Pieejamo fizisko vingrinājumu veidu izmantošana skolas dienas režīmā un sadzīvē.

Ļoti aktuāls jautājums ir bērna stāja, kurš tika aplūkots jau iepriekš (skat.rakstu „Aktualitāte-bērna stāja”), kurā SMVA direktore iesaka veidus, kā izvairīties no bērna stājas problēmām. Tomēr, ja šī problēma ir radusies, aģentūrā tiek piedāvāta fiziskā rehabilitācija bērniem ar kustību un balsta aparāta traucējumiem. Attiecībā uz maksu par pakalpojumiem pastāv šādi noteikumi, un ir vērts zināt un izmantot savas tiesības:

 1. bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi un sportistiem līdz 18 gadiem, veselības aprūpe, tajā skaitā rehabilitācijas ārsta konsultācija, ir valsts budžeta apmaksāta (MK 14.03.2006. noteikumi Nr. 195). Ar sporta organizācijām, klubiem, federācijā iepriekš tiek slēgts savstarpējs līgums. Par ārstniecisko un koriģējošo vingrošanu un masāžu jāmaksā visiem saskaņā ar MK 29.11.2005. noteikumiem Nr.905;
 2. vispārizglītojošo skolu skolēnu līdz 18 gadiem fizisko un funkcionālo spēju novērtēšana pēc EUROFIT metodes, tā kompleksā arī stājas novērtēšana, un sporta ārsta ieteikumu sniegšana optimālām fiziskām slodzēm un pareizas stājas veidošanai ir valsts budžeta apmaksāta;
 3. rehabilitācijas ārsta konsultācija, ārstnieciskā un koriģējošā vingrošana, kā arī masāža ir maksas pakalpojums (MK 29.11.2005. noteikumi Nr. 905). Lai saņemtu rehabilitācijas ārsta konsultāciju un tālāk nozīmētu procedūras (ārstniecisko vingrošanu, masāžu u. c.), jābūt ģimenes ārsta nozīmējumam.